CMENTARZ

Regulamin cmentarza parafialnego pw. M.B. Częstochowskiej w Krakowie Olszanicy
Administrację cmentarzem sprawuje każdorazowo Proboszcz przy pomocy Rady Cmentarnej.

1. Dochody pochodzące z opłat cmentarnych w dalszej treści wymienionych, przeznaczone są w zasadzie na utrzymanie cmentarza. W przypadku konieczności przeznaczenia dochodów z opłat cmentarnych na inne cele kościelne, wymagana jest uchwała w konsultacji z Radą Cmentarną.

2. Na najbliższy okres do administrowania cmentarzem powołuje się z Rady Parafialnej następujące osoby: Członkowie stali:
- Ksiądz proboszcz obecnie br. Cezary Pietras OFMCap,  Witold Głowacki - grabarz z urzędu, - z Olszanicy: Józef Pytel i Adam Rozpędzik, Marian Jędrys. - z Borów: Marian Strumiński

3. Prawo pochówku na cmentarzu Parafialnym przysługuje jedynie aktualnym Parafianom. Na chowanie innych osób zgodę każdorazowo musi wyrazić Rada Cmentarna. Rada Cmentarna kierować się będzie następującymi kryteriami:
- Czy osoba jest byłym Parafianinem i ma miejsce np.: po swoich krewnych, od których pochówku minęło 20 lat, w porozumieniu z aktualnym dysponentem tego grobu.
- Czy reguluje opłaty cmentarne
- W wypadku innowierców - czy zamieszkuje na terenie Parafii.

4. Każdy grób musi posiadać swojego dysponenta. Dysponentem jest osoba, która, zawarła umowę o użytkowanie grobu i posiada umowę oraz dowody wpłaty.

5. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów groby ziemne są nienaruszalne przez okres 20 lat. Ewentualne przedłużenie nienaruszalności grobu jednoosobowego (prolongata) wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł, za jednoosobowy grób dla parafianina i 500 zł dla nie parafianina.

6. W wypadku wygaśnięcia prolongaty następuje upomnienie pisemne dla dysponenta grobu, w razie nie zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy, grób zostaje przekopany.
- W trosce o oszczędność miejsc groby ziemne są pogłębione

7. Gabaryty części naziemnej powinny mieć wymiary 2.45 x 1.20 m.

8. Pokładne jest jednorazową opłatą przy każdym pogrzebie. W wypadku grobu ziemnego jest równocześnie opłatą za 20 lat użytkowania grobu. Obecnie cena pokładnego wynosi 300 zł dla parafianina i 500 zł dla osoby spoza parafii.

9. Rodzaje grobów:

10. Grób ziemny - nowych miejsc tego typu nie sprzedajemy z wyprzedzeniem. Z wyprzedzeniem mogą być sprzedawane jedynie stare miejsca, pochodzące z grobów, którym wygasła prolongata.

11. Grobowiec pojedynczy - wymiary 2.45 x 1.20 m. 

12. Grobowiec podwójny - wymiary 2.45 x 2.10 m.


13. Grzebanie osób nie pochodzących z Olszanicy, względnie nie posiadających uprawnień do pochowania na cmentarzu w Olszanicy, ale blisko spokrewnionych z osobą pochowaną z Olszanicy (np. współmałżonkowie lub rodzice i dzieci) może nastąpić po uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł. Osoba taka może być pochowana bądź w grobie już istniejącym. Przedłużenie nienaruszalności takiego grobu wymaga uiszczenia po upływie 20 lat po 500 zł, za każde następne 20 lat. W przypadku urządzenia nagrobka na takim grobie obowiązuje zasada wymieniona w punkcie 15.

14. Prolongata dla niewymiarowych grobów dziecięcych na okres 20 lat wynosi 200 zł.

15. Budowa grobowców może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Administracji Cmentarza i uiszczeniu opłaty  od pojedynczego grobu na okres 40 lat. A w wypadku osób spoza społeczności parafialnej kwota opłaty jest wyższa Po upływie 40 lat za okres każdych 20 następnych lat obowiązuje opłata po 500 zł, od każdego miejsca. Nieuiszczenie opłaty uprawnia Administrację Cmentarza do dysponowaniem grobowcem. Bez zgody Proboszcza nie wolno wjechać na cmentarz z zachowaniem przepisu z punktu 2.

16. W sprawach wyjątkowo trudnych i skomplikowanych decyzje podejmuje Proboszcz z Radą Cmentarną na posiedzeniu przy uczestnictwie, co najmniej połowy Członków Rady.

17. Zastrzega się zmiany stawek opłat w zależności od kształtowania się wartości pieniądza.

18. Na wykonywanie nagrobków i grobowców na cmentarzu, każdorazowo należy posiadać zgodę Proboszcza. Zabrania się także wjazdu ciężkim sprzętem na cmentarz bez zgody Proboszcza.

19. W przypadku naruszenia regulaminu cmentarza odpowiedzialność poniesie dysponent grobu, w tym wypadku może być dodatkowo nałożona kara. Aby zabezpieczyć cmentarz przed zniszczeniami wynikłymi z prac budowy nagrobka lub grobowca pobierać będziemy każdorazowo kaucję w wysokości 500 zł. W razie pozostawienia bałaganu lub uszkodzeń sąsiedniego nagrobka nie zostanie ona zwrócona. Dodatkowo za uszkodzenie sąsiedniego grobu lub nagrobka zapłaci dysponent wykonywanego grobowca lub nagrobka. Rada Cmentarna oszacuje straty i pociągnie dysponenta do odpowiedzialności finansowej. Kaucja zostanie zwrócona, jeśli wszystko będzie zrobione jak należy.

20. Po zawarciu umowy o grobowiec będzie w niej zawarty termin wykonania grobowca (do 90 dni), Jeśli nabywca nie wywiąże się w terminie - umowa zostanie anulowana.

21. Po ekshumacji zwłok z grobowca lub grobu ziemnego miejsce pozostaje w gestii administracji Cmentarza.